Identyfikacja potrzeb szkoleniowych

Jak optymalnie inwestować w kapitał ludzki firmy tak, by była to inwestycja rentowna?
Jak przygotować projekty szkoleń, by koncentrowały się na kluczowych czynnikach sukcesu lub odpowiadały na krytyczne luki kompetencyjne?

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych metod: anonimowe badanie ankietowe, wywiady z decydentem, przełożonymi i samymi uczestnikami, obserwacje w miejscu pracy. Ich dobór zależy od sformułowanego celu współpracy. Efektem pracy diagnostycznej jest raport przedstawiający odkryte potrzeby szkoleniowe.

Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych obejmuje najczęściej:

  • Badania kwestionariuszowe. Np. z pomocą „Kwestionariusza do oceny umiejętności kierowniczych" –  określamy poziom umiejętności menedżerskich w kontekście obrazu kultury organizacyjnej i inicjujemy planowanie zmian (działań rozwojowych) wspierających budowę pożądanej kultury organizacyjnej. Uzyskane wyniki z badania kadry kierowniczej umożliwią planowanie zmian na poziomie kompetencji menedżerskich, które będą wspierać wzmacnianie pożądanej kultury organizacyjnej. Pomogą one stworzyć osobisty program rozwoju kwalifikacji kierowniczych w firmie.
  • Badanie kwestionariuszowe metodami: Insight, DISC Clasic, Hogan Personality Inventory,
  • Development Center - DC (zaawansowane badanie potencjału kadry menedżerskiej)
  • Zbudowanie lub weryfikacja modelu kompetencyjnego.
Proszę o więcej informacji
Najnowszy artykuł