Pojedyncze szkolenie

Szkolenie to inwestycja w rozwój kompetencji, które ma przełożyć się na dostrzegaly rezultat biznesowy: zmianę zachowań, zmianę postaw, wzrost efektywności, poprawę efektów współpracy, pozyskanie Klienta, lojalność już pozyskanego Klienta itd.
Pojedynczym szkoleniem tego nie uda się osiągnąć - pewnie o tym wiesz doskonale.

Jednak często nawet pojedyncze szkolenie jest pierwszym krokiem na tej drodze. Szkolenie może przynieść wzrost wiedzy, zbudować świadomości, wzmocnić motywację do zmiany w zachowaniach. Pomaga uruchomić łańcuch zdarzeń, który przy samodyscyplinie uczestnika, wsparciu trenera, trosce działu personalnego czy menedżera może doprowadzić do oczekiwanych rezultatów biznesowych.
Warto więc uczynić ten pierwszy krok. A właściwie kilka kroków. Jakich?

Etapy współpracy podczas szkoleń:

I. Diagnoza potrzeb szkoleniowych

 • Poznajemy szczegółowo oczekiwane efekty szkolenia
 • Poznajemy kontekst organizacyjny realizowanego projektu
 • Poznajemy potrzeby szkoleniowe z perspektywy uczestników (perspektywa szefa czy działu personalnego to za mało). Poznajemy ich nastawienie do rozwoju, motywację do zmiany, a także oczekiwane przez nich rezultaty szkolenia.

Forma: wywiady strukturalizowane - telefoniczne i bezpośrednie, obserwacja pracy działu czy zespołu, duowizyty w przypadku handlowców, pobyt w miejscu sprzedaży (POS)

Główna korzyść: Optymalizacja planowanych wydatków i selektywna inwestycja w rozwój precyzyjnie określonych kompetencji dla określonej grupy pracowników.

II. Opracowanie programu szkolenia

W oparciu o wyniki diagnozy i zebrane informacje definiujemy priorytetowe cele, weryfikujemy zakres i formę szkolenia.
Przygotowujemy szkolenie lub cykl szkoleniowy dostosowany do potrzeb, wyzwań, oczekiwań i specyfiki pracy uczestników: zakresu obowiązków, odpowiedzialności, posiadanych kompetencji.

Główna korzyść: Realizujemy praktyczny i przydatny warsztat dla jednorodnej grupy uczestników pod względem poziomu zaawansowania, problemów i wyzwań z jakimi mierzą się w pracy.  

III. Realizacja szkolenia  w formie warsztatowej wzbogaconej o elementy treningu umiejętności

Każde szkolenie oparte jest na schemacie: Uświadamianie - ćwiczenie składowych umiejętności - synteza umiejętności - planowanie dalszego rozwoju

Szkolenie uświadamia nawyki i konsekwencje aktualnych zachowań uczestników - w jakim stopniu są skuteczne, a w jakim nie, i dlaczego.
Szkolenie pozwala poprzez praktyczne ćwiczenia warsztatowe uczyć się nowych składowych umiejętności (80% czasu szkolenia to ćwiczenia i zadania) - wykorzystujemy naturalny w uczeniu dorosłych Cykl Kolba
Kolejny dzień szkolenia to symulacje i odgrywanie ról wzbogacone videotreningiem. Nasi Klienci wciąż przekonują nas o dużej skuteczności tej formy pracy.

Główna korzyść: Zaangażowanie uczestników, efektywne uczenie się dorosłych poprzez ćwiczenia, łatwy transfer wiedzy w praktykę, szybkie wdrożenie nowych umiejętności w życie.

IV.  Wsparcie wdrożenia

 • Monitorowanie wdrożenia - realizacji Action Planu
 • Wsparcie zdalne dla uczestników szkolenia i dla ich przełożonych
 • Opcjonalnie oferujemy: coaching, sesje follow-up, dalsze szkolenia
 • Po szkoleniu uczestnicy mogą skorzystać z konsultacji - trenerzy są dostępni telefonicznie, e-mailowo dla uczestników w trakcie realizacji i przez trzy miesiące po zakończeniu szkolenia. Uczestnicy w razie potrzeby mogą zgłaszać swoje pytania, wątpliwości i konsultować się z trenerami.

Główna korzyść: W krytycznym momencie procesu uczenia się nie pozostawiamy uczestników samych sobie. Monitorowanie umożliwia przejęcie kontroli nad wąskim gardłem wszystkich szkoleń, czyli wdrożeniem. Konsultacje poszkoleniowe ułatwiają radzenie sobie z typowymi trudnościami, jakie naturalnie zdarzają się w procesie uczenia się.

V. Opracowanie raportu poszkoleniowego

 • Prezentację graficzną wyników ankiety ewaluacyjnej
 • Obserwacje i wnioski trenerów ze szkolenia
 • Wskazówki odnośnie dalszego rozwoju kompetencji uczestników szkolenia, jak i wskazówki dla ich przełożonych, które pomogą im wspierać podwładnych w ich dalszym rozwoju
 • Określenie dalszych działań na poziomie organizacji, które wesprą rozwój kompetencji zainicjowany podczas szkolenia
 • Rekomendacje (sugerowane dalsze szkolenia, coaching, follow-up)

Główna korzyść: Organizacja uzyskuje pakiet unikatowych informacji na temat swoich pracowników i ich potrzeb oraz czynników warunkujących zaangażowanie w pracę, wykorzystanie umiejętności. Raport jest także źródłem informacji o potencjale i nowych inicjatywach, które pozwalają na realizację celów biznesowych. Raport może także identyfikować potencjalne bariery utrudniających wykorzystanie rozwijanych umiejętności, planowanie działań wspierających aktualne wdrożenie, a także identyfikację dalszych kierunków doskonalenia.

VI. Ewaluacja szkolenia

Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów szkolenia (I, II i III poziom zmiany Kirkparicka)

Główna korzyść: Ocena efektywności wydatków na szkolenie

Najnowszy artykuł