Rodzaje coachingu

Klient w procesie coachingu sam ustala cele, nad którymi chciałby pracować.

Cele te najczęściej zawierają się w obszarach: relacji interpersonalnych, samodyscypliny, zarządzania emocjami, podejmowania decyzji, zarządzania sobą w czasie, radzenia sobie ze stresem, wywierania wpływu, poszukiwania harmonii w życiu.

Rozwojowy coaching prawie zawsze jest stosowany przed zmianami w organizacji, lub zaraz po ich wprowadzeniu. Rolą coacha jest wsparcie klienta w efektywnym znalezieniu sie w nowych okolicznościach.

Rodzaje coachingu:

Career coaching to praca z osobami pragnącymi zwiększyć swoją satysfakcję z pracy, zmienić stanowisko pracy lub zawód. Coach pomaga klientowi zrozumieć, w jakim kierunku powinien rozwijać swoją karierę.
Life coaching to doradztwo rozwoju osobistego, praca z prywatnymi klientami nad ich osobistym rozwojem i rozwiązywaniem problemów.
Business coaching jest adresowany do właścicieli firm i dyrektorów zarządzających i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw. Celem coachingu jest pomoc w definiowaniu celów firmy, opracowywaniu planów biznesowych i marketingowych, analizowanie procesów przebiegających w firmie.
Coaching menedżerski (executive coaching) to praca z kierownikami średniego i wyższego szczebla nad biznesowymi problemami i zagadnieniami. Jego celem jest zwiększenie efektywności organizacji, poprzez większą skuteczność menedżera. W coachingu menedżerskim rozwijane są kompetencje bezpośrednio wiążące się z zarządzaniem strategicznym: myślenie systemowe, strategiczne planowanie, tworzenie wizji, celów, jak również inne kompetencje menedżerskie np. podejmowanie decyzji, zarządzanie zespołem, wzmacnianie motywacji i zaangażowania pracowników.
Coaching specjalistyczny oznacza koncentrację na wybranych problemach np. zarządzaniu czasem, radzeniu sobie ze stresem, wystąpieniach publicznych, obsłudze Klienta, sprzedaży.
Performance  coaching  kierowany  jest  do  kadry  menedżerskiej  średniego  szczebla, świeżo  awansowanych  menedżerów,  osób  zidentyfikowanych  jako  High  Potentials,  bądź innych kluczowych specjalistów. Celem coachingu jest podniesienie skuteczności działania i wydajności  całego  zespołu  w  pełnionych  rolach.  Coaching  jest  tu  często  odpowiedzią nie tylko  na  potrzebę rozwoju  określonych  umiejętności,  ale  również mniejszą motywację, zaangażowanie,  zmniejszoną satysfakcję z  pracy.  
Corporate coaching (coaching korporacyjny) - przedmiotem jego zainteresowania nie jest pojedyncza osoba, ale cała firma. Zazwyczaj jest stosowany w dużych firmach, a celem jest  pomoc  w  nawiązywaniu  odpowiednich  relacji  między  zespołami  pracowników  oraz wprowadzanie w firmie kultury coachingu.
Najnowszy artykuł