Zapobieganie mobbingowi - aspekty prawne

Warsztaty dla komisji antymobbingowych i specjalistów HR

Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. W przypadku procesu przed Sądem Pracy, pracodawca będzie musiał wykazać, że podejmował faktyczne i skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie niedozwolonym praktykom. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika. Zapobieganie nierównemu traktowaniu w miejscu pracy to rozwiązanie znacznie mniej kosztowne, niż uporanie się z jego negatywnymi skutkami dla firmy oraz poszkodowanych pracowników.
 
Skutecznym sposobem zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia jest wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania i wyjaśniania niepożądanych zachowań, a w większych firmach powołanie stałej Komisji Antymobbingowej.
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:
 • Nauczą się rozpoznawać różne typy niepożądanych zachowań zdefiniowanych w Kodeksie Pracy
 • Poznają zasady wyjaśniania zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu lub molestowania
 • Dowiedzą się jak prowadzić skuteczne działania profilaktyczne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niewłaściwych praktyk w firmie
Cele szkolenia:
 • Przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
 • Przygotowanie członków komisji antymobbingowych do pełnionej roli, zasad prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowań mediacyjnych i wyjaśniających w przypadku zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub molestowania;
 • Przedstawienie zasad prowadzenia skutecznej polityki prezencyjnej oraz omówienie zastosowania jej poszczególnych elementów.
 
Tematyka:
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu – obowiązki pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników
 • Zgodność z prawem Unii Europejskiej – równe traktowanie niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia
 • Katalog niedozwolonych praktyk oraz minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia – różne formy dyskryminacji, molestowanie (nękanie), molestowanie seksualne
 • Prawa osoby dyskryminowanej
 • Mobbing – kryteria, rodzaje, przykłady
 • Ryzyko wystąpienia mobbingu – specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy mobbera i ofiary
 • Co jest a co nie jest mobbingiem – przykłady i orzecznictwo sądowe
 • Prawa ofiary mobbingu i obowiązki pracodawcy
 • Skuteczne działania prewencyjne - elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie (m.in. pisemna procedura wewnętrzna i jej zakres, szkolenia, komisja antymobbingowa)
 • Zadania komisji antymobbingowej – m.in. zasady analizy skarg, różnice dowodowe, prowadzenie mediacji pracowniczych
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu – m.in. procedura, dobór świadków, analiza dowodów, opracowanie protokołu z postępowania
Czas trwania: 2 dni szkoleniowe

Pobierz ofertę >>
 
Proszę o więcej informacji
Skuteczne sposoby na dobre relacje w zespole

Skuteczne sposoby na dobre relacje w zespole

Utrzymanie dobrej atmosfery w zespole to nie tylko kwestia dobrej woli. To obowiązek spoczywający zarówno na pracodawcy i kadrze kierowniczej, jak też na każdym z zatrudnionych. Zgodnie z Kodeksem Pracy to jednak przede wszystkim pracodawca odpowiada za kształtowanie dobrych relacji w miejscu pracy. Czytaj więcej...
 

Jak uczynić szkolenie realną zmianą?

Jak uczynić szkolenie realną zmianą?

Szkolenia miękkie realizuje się, by wprowadzić pewną zmianę w funkcjonowaniu uczestnika, zespołu, a nawet całej organizacji. Oczywiście są wyjątki, ale najczęściej zmiana ta ma polegać na wzroście kompetencji objawiającym się zmianą zachowań u uczestników. Czytaj więcej...
 

Jak nowoczesny HR może pomóc menedżerom w zwiększaniu efektywności firmy?

Jak nowoczesny HR może pomóc menedżerom w zwiększaniu efektywności firmy?

W jaki sposób HR wspiera managerów? Na co kładzie nacisk? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wiem jednak, że ciągu tego roku zdecydowanie za mało inwestowano aktywności rozwojowe, a przecież właśnie w trudnych sytuacjach świadomi i dojrzali przywódcy są firmom najbardziej potrzebni. Czytaj więcej...
 

Najnowszy artykuł