Shadowing | usluga ProOptima
Home / Shadowing

Shadowing

Shadowing

Czym jest shadowing?

Shadowing jest jedną z najbardziej efektywnych form rozwoju kompetencji menedżerów w ich naturalnym środowisku pracy. Coach pełni rolę “shadow coacha” (“cienia”), towarzysząc menedżerowi w jego codziennych obowiązkach i rzeczywistych sytuacjach. Ta forma pracy z definicji zawsze uwzględnia specyfikę branży i stanowiska menedżera, czy jest to menedżer w firmie produkcyjnej czy tez dyrektor sił sprzedaży.

Dla kogo shadowing?

Shadowing dedykowany jest w szczególności menedżerom, którzy korzystali już ze szkoleń czy procesów coachingowych i są gotowi wyjść poza strefę komfortu i otworzyć się na nowe inspiracje do rozwoju.

Jak przebiega shadowing?

Ze względu na swą strukturę, sesja trwa kilka godzin lub cały dzień pracy. Coach towarzyszy menedżerowi w jego codziennych obowiązkach i rzeczywistych sytuacjach. Jest jego cieniem. Na początku milczącym, a później stawiającym kluczowe dla rozwoju menedżera pytania. Informacja zwrotna shadow-coacha, wzmacniana przekazem wiedzy o konkretnych narzędziach do wykorzystania przez menadżera, czyni shadowing wartościowym i bardzo atrakcyjnym narzędziem w rozwoju menadżera.

Jakie są cele shadowingu?

Celem shadowingu może być zarówno obserwacja zachowań menedżera pod kątem jego kompetencji przywódczych, jak również obserwacja jego działań i komunikacji. Shadowing w bardzo silny sposób wpływa na motywację uczestników do wprowadzania pożądanych zmian, podnosi samoocenę i samoświadomość. Radykalnie zwiększa to efektywność osiągania celów i radzenie sobie z wyzwaniami menedżerskimi.

Możliwe obszary wykorzystania shadowingu:

 • motywowanie kluczowych menedżerów z długim stażem, o dużym doświadczeniu,
 • zmiana tzw. zachowań trudnych menedżera, który także ten uznaje za ograniczające,
 • spektakularne zwiększenie efektywności pracy menedżera a przez to zwiększenie efektywności jego zespołu,
 • budowanie większej świadomości tego, w jaki sposób menedżer wpływa na otaczających go ludzi, procesy, system,
 • szybkie wdrożenie osoby, która pierwszy raz/kolejny awansuje na stanowisko executive,
 • rozwój menedżerów o wysokim potencjale (tzw. high potentials).

Korzyści dla menedżera, który koszysta z shadowingu:

 • Doskonalenie umiejętności przywódczych.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych (m.in. zasady skutecznej komunikacji w relacjach menadżer – podwładny oraz wpływu i oddziaływania na innych w firmie i nie tylko).
 • Rozwój osobistych zasobów, kompetencji i predyspozycji zawodowych – shadowing pomaga odkryć i w spektakularny przełamać indywidualne bariery i ograniczenia, uwolnić niewykorzystane, naturalne zasoby, którymi dysponuje menedżer, niezależnie od indywidualnego typu osobowości.
 • Indywidualne podejście – shadowing jako metoda skupiająca się na indywidualnych potrzebach, predyspozycjach i kompetencjach Klienta, jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności menedżera.
 • Skuteczne budowanie autorytetu jako lidera.
 • Rozwój umiejętności motywacyjnych dla siebie oraz skutecznej inspiracji dla innych.
 • Poszerzenie samoświadomości.
 • Przełamanie starych nawyków myślowych, ograniczających osiąganie zamierzonych celów.
 • Wsparcie w wyznaczeniu i realizacji zawodowych celów.
 • Osiągnięcie równowagi w życiu, funkcjonowania w zgodzie z samym sobą, co bezpośrednio przekłada się na efektywny styl zarządzania.

Korzyści dla firmy z realizacji shadowingu:

 • Oszczędność czasu – shadowing jako metoda skupiająca się na indywidualnych potrzebach, predyspozycjach i kompetencjach menedżera, jest najszybszym sposobem podnoszenia efektywności działania w firmie.
 • Oszczędność finansowa – firma oszczędza na kosztach powtarzanych szkoleń, które adresowane do grup menedżerów, eliminują możliwości doskonalenia indywidualnych kompetencji na konkretnym stanowisku i w konkretnym środowisku organizacyjnym.
 • Walor motywacyjny – shadowing jest skutecznym narzędziem motywacyjnym dla kluczowych menedżerów firmy, odczytywanym jako „wyraźna” inwestycja firmy w rozwój kluczowych dla firmy ludzi.
 • Praktyczny wymiar shadowingu – shadowing to doskonały sposób na kontynuację i wzmocnienie efektów treningów, szkoleń i prowadzonych w organizacji coachingów.
 • Indywidualny wymiar shadowingu – a co za tym idzie, wysoka skuteczność. Shadowing, wzmacniając pojedynczą osobę, wzmacnia ważny element w organizacji, w ramach której działa menedżer.
 • Wzmocnienie kultury organizacyjnej firmy – shadowing pomaga promować zmianę w organizacji poprzez osoby strategiczne, kluczowe i opiniotwórcze na różnych poziomach zarządzania. Zawdzięcza to temu, iż osoby uczestniczące w shadowingu przenoszą pozytywne wzorce działania na inne osoby w organizacji, budując tym samym wartości wspólne dla całej firmy.

Interesuje Cię usługa Shadowing? Napisz do nas a przygotujemy badanie skrojone pod Twoje potrzeby!