Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników

Jaki wpływ na efektywność firmy ma morale pracowników, ich satysfakcja i zaangażowanie?

W jaki sposób firma może odpowiedzieć na oczekiwania i potrzeby pracowników, aby wzmocnić motywację, lojalność oraz sprzyjać wykorzystywaniu potencjału swoich pracowników dla realizacji celów biznesowych?

Poziom satysfakcji i motywacji jest miarą zaangażowania pracowników w cele firmy.

Proponowane badanie jest sposobem na uzyskanie bezpośrednio z wnętrza Waszej firmy informacji zwrotnej od zatrudnionych pracowników. Cyklicznie realizowane badanie stanowi dialog z zatrudnionymi i pozwala aktywnie budować zaangażowanie, a dzięki zdobytym informacjom podejmować optymalne decyzje dotyczące całej firmy. Najpełniejszą wiedzę na temat organizacji mają właśnie jej pracownicy. Formuła anonimowego i powszechnego badania umożliwia sięgnięcie do tego cennego źródła informacji na temat: jak pracownicy spostrzegają firmę, jak się w niej czują, jaki mają do niej stosunek, jaki definiują problemy i trudności, które napotykają, z czego są zadowoleni a co chcieliby zmienić, usprawnić i dlaczego?

Specjalnie opracowany przebieg i zastosowane metody dają możliwość nie tylko oceny poziomu satysfakcji i motywacji, ale pozwalają określić przyczyny określonego poziomu satysfakcji, właściwe tylko dla Waszej firmy.

Informacje i wnioski zawarte w raporcie, a także podjęte na ich podstawie działania pozwalają m.in:

 • Optymalizować system motywacyjny firmy - umożliwia to wykorzystanie zidentyfikowanych czynników satysfakcji w skuteczniejszym motywowaniu pracowników.
 • Wzmocnić poczucie przynależności pracowników, ich lojalność i identyfikację z firmą, co skutkuje mniejszą rotacją, absencją personelu, zwiększa zaangażowanie i wydajności pracy.
 • Aktywnie przeciwdziałać ewentualnym stanom kryzysowym, problemom mogącym się pojawić w firmie, poprzez monitorowanie zmiany postaw i reakcji pracowników na procesy zachodzące w firmie.
 • Stale podnosić efektywność firmy poprzez umożliwienie zatrudnionym wypowiedzenia się w kwestiach istotnych dla zarządzających, a przez to współuczestniczenie w decyzjach zarządzających.
 • Optymalizować koszty poprzez wybór i możliwość stosowania działań o największym stopniu aprobaty pracowników zapewniając powodzenie w ich wprowadzaniu.
 • Weryfikować i usprawniać system zarządzania oraz organizację pracy.
 • Usprawniać komunikacje wewnętrzną.

Sposób realizacji badania satysfakcji i zaangażowania pracowników:

 • Spotkanie z kierownictwem/HR zespołem w celu ustalenia priorytetowych obszarów badania. W czasie tego spotkania zostają wytypowane osoby na stanowiskach kluczowych dla diagnozy satysfakcji pracowników. Osoby te zostają zaproszone do uczestnictwa w pierwszym etapie badań, jakim są wywiady ustrukturalizowane.
 • Przygotowanie badania. Jednym z czynników gwarantujących powodzenie badania jest odpowiednie przygotowanie pracowników firmy do mającej nastąpić diagnozy. Na tym etapie niezbędne jest opracowanie polityki informacyjnej, służącej poinformowaniu pracowników o celach, przebiegu i efektach mającego nastąpić badania. Pozwoli to na zbudowanie zaangażowania do procesu diagnozy. W tym celu sformułujemy komunikat do pracowników firmy.
 • Badania jakościowe (IDI) wywiady pogłębione. Pierwszym etapem badań są badania jakościowe (wywiady pogłębione). Wywiady służą do identyfikacji czynników wpływających na zadowolenie oraz na brak zadowolenia z pracy u pracowników firmy. W wyniku serii indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) ze zdefiniowaną grupą pracowników zostają zebrane dane jakościowe, które w toku dalszej obróbki służą do budowy kwestionariusza satysfakcji i zaangażowania pracowników, dostosowanego do aktualnej sytuacji firmy, celów badania. Badania jakościowe pozwalają także właściwie zaplanować działania komunikacyjne, zwiększające udział pracowników w badaniu. Korzystając z doświadczeń w badaniach dla tysięcy pracowników możemy zaproponować gwarantujące duże, powyżej przeciętne na rynku, zaangażowanie pracwoników w udział w badaniu.
 • Konstruowanie kwestionariusza do badania ilościowego w oparciu o dane uzyskane w wyniku badań jakościowych proponujemy szyty na miarę kwestionariusz badania ilościowego. Obszary badania ilościowego wyznaczają cele badania oraz odkryte czynniki w badaniu jakościowym. 
 • Badania ilościowe. Etapem kluczowym są badania ilościowe (ankiety). Podstawą do stworzenia ankiet jest analiza wyników przeprowadzonych wywiadów. Ankiety są anonimowe, pracownicy wypełniają je on-line (z pomocą platformy do badań). Znając realia wielu firm proponujemy także ankietę metodą papier ołówek. W skład kwestionariusza badawczego wchodzi lista czynników wpływających na zadowolenie z pracy lub jego brak. Zadaniem ankietowanych jest ocenienie na ile każdy z tych czynników jest dla nich subiektywnie ważny i na ile z każdego z nich są zadowoleni.
 • Opracowanie uzyskanych wyników. Materiał badawczy zostaje poddany analizie statystycznej. W wyniku analiz zidentyfikowane zostają czynniki najsilniej wpływające na zadowolenie z pracy u pracowników firmy. Podobnie zidentyfikowane zostają te czynniki, które powodują największe niezadowolenie u pracowników oraz te, w których oczekują oni najszybszych zmian. W wyniku zastosowania dalszej analizy zostają określone skale ilustrujące aktualne wzorce wartości i zachowań wśród pracowników firmy.
 • Przedstawienie kompleksowego raportu opisującego wyniki badania i możliwe działania w celu optymalizacji aktualnej sytuacji. W raporcie dokładnie zostają omówione wszystkie otrzymane wyniki wraz z wnioskami wynikającymi z badań dla firmy i pracowników. Zasygnalizowane też zostaną możliwe działania optymalizujące proces zarządzania.
 • Działania komunikacyjne po zrealizowanym badaniu satysfakcji skierowane do wszystkich pracowników. Każdy z pracowników będzie mógł znaleźć informacje dotyczące wyników badania. Służy temu specjalnie opracowana forma prezentacji wyników badania.
 • Modyfikacje narzędzia do badania poziomu motywacji i satysfakcji pracowników wynikające z wniosków z badania pierwszego. Opracowana wersja będzie wykorzystywana w kolejnych badaniach.

Specjalizujemy się w szytych na miarę badaniach satysfakcji i zaangażowanie pracowników. Nasze badania są projektowane pod dane potrzeby biznesowe i organizację. Zapraszamy do kontaktu w kwestii tego, jakie badania będą szczególnie przydatne dla realizacji Państwa celów.