Badanie kompetencji menedżerów - ocena 360 stopni

Ocena 360 stopni

Nie ma firmy, w której komunikacja działałaby bez zarzutu. Normalną sytuacją jest istnienie barier w komunikacji, trudności w przepływie informacji. To typowe zjawisko ma jednak bardzo dotkliwe skutki dla efektywności firmy. Jedną z bardzo bolesnych konsekwencji jest brak informacji kadry menedżerskiej o tym, jak jest spostrzegana przede wszystkim przez podwładnych, ale i współpracowników, przełożonych czy klientów i dostawców.

Można oczywiście łudzić się, że menedżerowie mają prawdziwy obraz swoich umiejętności, że mają pełną świadomość zakresu wywieranego wpływu na pracowników czy współpracowników. Jednak te złudzenia przekładają się na bardzo namacalne konsekwencje: spadek motywacji, powtarzanie nieefektywnych wzorców zachowań, np. komunikacji podczas zebrań, sposobów przekazywania informacji zwrotnej, wzorców uczenia się. W konsekwencji problemy te prowadzą do spadku wydajności, absencji a nawet wysokiej rotacji wśród pracowników. A to rodzi już nie tylko dyskomfort czy większe koszty osiągania rezultatów, realizacji celów biznesowych, ale i często ogromne konsekwencje finansowe.

Warto więc pozyskać i stale uzyskiwać rzetelną, kompleksową informację zwrotną.

Proponowana usługa diagnoza 360 stopni pozwala na dokonanie oceny z czterech różnych perspektyw i uchwycenie "wielowymiarowego zdjęcia" menedżerów.

W tym celu zbierzemy informacje z czterech źródeł:

 • podwładni 
 • współpracownicy 
 • przełożeni 
 • samoocena

W wersji rozszerzonej, sugerowanej ale opcjonalnej, elementem dopełniającym diagnozę są rozmowy indywidualne z każdym z menedżerów.

Dzięki rozmowom menedżerowie otrzymają feedback dotyczący ich jako kierowników. Ocena innych pracowników zostanie skonfrontowana z ich samooceną. Menedżerowie będą mogli lepiej zrozumieć wartość uzyskanych przez siebie wyników, wyjaśnić swoje wątpliwości i otrzymają pomoc w interpretacji wyników (będą mogli zadać dodatkowe pytania dotyczące znaczenia otrzymanej oceny).

Dzięki rozmowom zostanie wzmocniony zainicjowany podczas samej oceny proces udrażniania przepływu informacji i komunikowania się w firmie. Rozmowy są prowadzone w sposób pokazujący dobre praktyki w tym względzie, uczą konstruktywnego udzielania feedbacku i modelują korzystne zachowania dotyczące komunikacji, pokazują korzyści płynące z wzajemnej oceny.
Rozmowy te prowadzą także do wzmocnienia motywacji do zmiany zachowań, postaw i budowania odpowiedzialności za swój rozwój.

Proponowane rozmowy mają także aspekt dalszej diagnozy, badają bowiem reakcje na uzyskane informacje zwrotne, pozwalają określić obszary krytyczne dla poprawy efektywności w pełnieniu funkcji menedżerskich.

Dzięki złożonemu procesowi diagnozy 360 nastąpi:

 • Przekazanie jasnych informacji zwrotnych kadrze kierowniczej firmy,
 • Wzmocnienie przepływu informacji w firmie,
 • Wzmocnienie motywacji i odpowiedzialności za zmiany i rozwój swoich kompetencji,
 • Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych kierowników firmy w kontekście celów długoterminowych firmy,
 • Zaplanowanie szkoleń na kolejne lata.

Badanie ocena 360 stopni obejmuje etapy:

 1. Przygotowanie badania: Opracowanie i przygotowanie kwestionariuszy oceny 360 stopni (dla kierowników, wybranych pracowników - podwładnych i współpracowników - oraz przełożonego kierowników). Kwestionariusz zawiera pytania, w których ocena odbywa się na skali. Przygotowanie kwestionariusza badania predyspozycji kierowniczych (diagnoza z wykorzystaniem tego narzędzia pozwala podejmować decyzje personalne).
 2. Przeprowadzenie badania: Spotkanie informacyjne z pracownikami i kierownikami (jego celem jest zbudowanie świadomości tego, po co przeprowadzać takie badanie oraz przekazanie instrukcji dt. wypełniania kwestionariuszy)
 3. Przeprowadzenie badania 360 stopni z zastosowaniem platformy on-line. Badanie dla wypełniających jest anonimowe. Opcjonalnie przeprowadzenie badania kwestionariuszem predyspozycji kierowniczych (badaniem tym jest objęta tylko kadra kierownicza)
 4. Analiza wyników i opracowywanie raportu
  Analiza wyników kwestionariuszy ocen 360 stopni. Analiza wyników kwestionariuszy badania predyspozycji kierowniczych. Opracowanie raportu podsumowującego badanie dla każdego z badanych. 
 5. Prezentacja raportu podsumowującego badanie.
 6. Rozmowy indywidualne (feedback) z każdym z menedżerów podsumowujący wyniki oceny 360 stopni.

W realizacji badania pomaga nam własna platforma do oceny 360. Platforma umożliwia zaprojektowanie, administrację i raportowanie wyników badania.

Posiadamy własny model kompetencyjny, ale i realizujemy oceny 360 opierając proces na modelu kompetencji, jaki posiada firma.