Wdrożenie systemu ocen pracowniczych (SOOP)

Jeśli zależy Ci, by strategia wzrostu efektywności Waszego przedsiębiorstwa opierała się na stałym rozwoju kompetencji i utrzymywaniu wysokiej motywacji pracowników, to fundamentem tej strategii powinien być system zarządzania efektywnością personelu. Taki system, który pozwala monitorować i usprawniać jakość pracy. Skuteczne wdrożenie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych będzie stanowić dźwignię wzrostu organizacji i wzmocnienie jej kultury.

Za jeden z najistotniejszych instrumentów polityki personalnej uważa się System Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP). Dobrze działający i uwzględniający specyfikę działalności firmy system ocen dostarcza bieżącej informacji o aktualnym i prognozowanym stopniu rozwoju pracownika, co w efekcie umożliwia stworzenie nowoczesnego, sprawnie działającego i identyfikującego się z celami przedsiębiorstwa zespołu.
Realizacja projektu wiąże się ze zmianą stylu działania kadry menedżerskiej, na której spoczywa odpowiedzialność za jego praktyczne rezultaty.

Czy Twoja firma to organizacja ucząca się?
Czy dbasz o rozwój Waszych pracowników?

Zasady Budowy Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych:

 • Oparcie Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych na analizie wykonywanej pracy,
 • Czynniki oceny definiowane przy pomocy obserwowalnych wskaźników,
 • Prostota systemu,
 • Odpowiednie przygotowanie menedżerów do roli oceniającego oraz do przeprowadzania rozmów  z pracownikami,
 • Nadzór wyższego kierownictwa,
 • Efektywny system wsparcia dla menedżerów,
 • Mechanizm odwoławczy.

Rezultaty wdrożenia systemu okresowych ocen pracowniczych (SOOP):

 • Zwiększenie efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Zwiększenie konkurencyjności i szans rozwojowych.
 • Poprawa jakości pracy.
 • Dostarczenie informacji koniecznych do planowania i prowadzenia prawidłowej polityki personalnej.
 • Wyławianie talentów i kandydatów do awansu.
 • Utworzenie systemu informacji kadrowej spełniającego funkcje banku danych.
 • Określenie mocnych i słabych stron poszczególnych pracowników.
 • Ocena i selekcja osób przeznaczonych do awansu.
 • Właściwe motywowanie pracowników.
 • Określenie potrzeb szkoleniowych.
 • Pomoc w planowaniu karier zawodowych pracowników.
 • Zastąpienie subiektywnych opinii obiektywnymi kryteriami oceny wyników pracy.
 • Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom takim jak: absencja, fluktuacja.

Dowiedz się, jak wdrożyć SOOP w Twojej firmie!