REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE prooptima.pl i cem-prooptima.pl - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE prooptima.pl i cem-prooptima.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE prooptima.pl i cem-prooptima.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIwww.prooptima.plwww.cem-prooptima.pl 

DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisów www.prooptima.plwww.cem-prooptima.p, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
 2. Rejestracja – dobrowolna czynność Usługobiorcy, polegająca na przekazaniu danych w Serwisie. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
 3. Serwis – strony internetowe należące do ProOptima znajdujące się w domenie www.prooptima.plwww.cem-prooptima.pl
 4. Usługa – nieodpłatna i dobrowolna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Usługa płatna – płatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Usługobiorca – osoba fizyczna lub firma korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 7. Usługodawca – ProOptima Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ​ProOptima Sp. z o.o.
 8. Daszyńskiego 12/13; 31-534 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ​0000270594, NIP: 675 135 66 92, REGON: 120378754, Kapitał Zakładowy: 50.000,00 PLN, posługująca się adresem e-mail: biuro@prooptima.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy.
 2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin można pobrać tutaj.
 3. Serwis dostępny jest dla każdego Usługobiorcy, który posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi prowadzenia i dostępu do Konta jest możliwe wyłącznie w przypadku dokonania Rejestracji. Korzystanie z Usług: prowadzenia i dostępu do Konta, rejestracji na szkolenie, rejestracji na wydarzenie, złożenie zamówienia, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej.
 5. Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem. W przypadku Usług: rejestracji na szkolenie, rejestracji na wydarzenie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Powyższe czynności są dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z ww. Usług.
 6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
 7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu i świadczenia Usług, Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach (np. Mozilla Firefox 3.0, Chrome), obsługującą technologię „cookies”. Zakres korzystania przez Usługodawcę z plików „cookies” określa Polityka Plików „Cookies”, dostępna tutaj.
 8. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługami oferowanymi w Serwisie są:
  1. dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie (możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów: tekstów, zdjęć, grafik, danych, baza wiedzy itd., zamieszczanych w Serwisie, a także pobierania aktualizacji, udostępnianych nieodpłatnie przez Usługodawcę);
  2. rejestracja na szkolenia organizowane przez ProOptima;
  3. rejestracja na wydarzenie organizowane przez ProOptima;
  4. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
  5. składanie zamówień na usługi dedykowane, realizowane przez ProOptima lub/i jej partnerów.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez:
 2. w odniesieniu do Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie – wejście Usługobiorcy na stronę Serwisu;
 3. w odniesieniu do Usługi rejestracji na szkolenie – wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”);
 4. w odniesieniu do Usługi rejestracji na wydarzenie – wypełnienie formularza rejestracji na wydarzenie, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”);
 5. w odniesieniu do Usługi przesyłania informacji handlowych – wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”);
 6. w odniesieniu do Usługi składania zamówień – wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wymaganych pól i kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 7. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę jego danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka Prywatności ProOptima sp. z o.o., dostępna tutaj.
 8. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.

[Dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie]

 1.  Świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie nie wymaga Rejestracji.
 2. Usługa, o której mowa powyżej świadczona jest przez okres dostępu Usługobiorcy do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie.

[Prowadzenie i dostęp do Konta]

 1. Świadczenie Usługi wymaga Rejestracji.
 2. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.prooptima.pl i www.cem-prooptima.pl , zaznaczenie wymaganych pól oraz kliknięcie przycisku akceptacji (np. „Wyślij”). Po dokonaniu powyższego na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej (e-mail) może zostać przesłane potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail lub kontakt zwrotny od pracownika ProOptima.
 3. Do korzystania z Usługi uprawniony jest wyłącznie Usługobiorca, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Kont innych Usługobiorców, a także udostępnianie własnego Konta innym Usługobiorcom lub innym osobom trzecim.

[Rejestracja na szkolenie realizowane przez ProOptima]

 1. W celu rejestracji na szkolenie organizowane przez ProOptima, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na szkolenie, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”);
 2. W ramach świadczonej Usługi ProOptima może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
 3. informacje o zmianie terminu szkolenia,
 4. powiadomienia o odwołaniu szkolenia,
 5. certyfikat uczestnictwa,
 6. dodatkowe materiały szkoleniowe.
 7. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.

[Rejestracja na wydarzenie realizowane przez ProOptima]

 1. W celu rejestracji na wydarzenie organizowane przez ProOptima, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na wydarzenie, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij” „Potwierdzam zakup”);
 2. W ramach świadczonej Usługi ProOptima może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
  1. agendę wydarzenia,
  2. informację o kosztach udziału,
  3. informację o wydarzeniach towarzyszących (np. gość specjalny),
  4. informacje o zmianie terminu wydarzenia,
  5. powiadomienia o odwołaniu wydarzenia,
  6. certyfikat uczestnictwa potwierdzający udział.
 3. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.
 4. Zasady realizacji umowy dot. uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez ProOptima określa odnośny regulamin wydarzenia.

[Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną].

 1. W celu zamówienia przesyłania przez ProOptima informacji handlowych drogą elektroniczną, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i kliknąć przycisk akceptacji (np. „Wyślij”, „Zamawiam”).
 2. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu Usługobiorca powinien skierować wiadomość e-mail do ProOptima, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

[Składanie Zamówień na Produkty] 

 1. W celu złożenia zamówienia na produkt lub usługę dystrybuowaną przez ProOptima, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, zaznaczyć wymagane pola i kliknąć w przycisk akceptacji (np. „Wyślij” , „Zamawiam”).
 2. W ramach świadczonej Usługi ProOptima może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
 3. potwierdzenie przyjęcia zamówienia,
 4. informacje związane z realizacją zamówienia, w tym brakiem dostępności produktu,
 5. Umowa o świadczenie Usługi wygasa z chwilą jej wykonania.
 6. PŁATNOŚCI Kupujący może skorzystać z następujących sposobów płatności: 
 7. a) płatność przelewem na konto Prowadzącego Serwis – należność tytułem zapłaty ceny wpłacana jest w formie przedpłaty na rachunek bankowy Prowadzącego Serwis: mBank 69 1140 2004 0000 3102 7501 8904
 8. b) płatności z pomocą proformy – wysyłanej po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia
 9. c) płatności z pomocą platformy Tpay

 

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający Regulamin, a także dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
 5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu elektronicznego poprzez wysłanie wiadomości na e-mail Usługodawcy. W przypadku zaniechania poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu elektronicznego uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 7. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta oraz ujawnianie danych osobowych;
 8. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
 9. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
 10. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Usługobiorcę (damnum emergens).
 11. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści są przygotowywanie z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych ani za skutki ich zastosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać na e-mail Usługodawcy (reklamacje@prooptima.pl). Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 2. O ile bezwzględnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
 4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na e-mail podany przy składaniu reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowy o świadczenie Usług wygasają (ulegają rozwiązaniu) zgodnie z ich opisami w części WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG.
 2. Usługobiorcom będącym konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej.
 3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi konsument może wykorzystać poniższy wzór:

…………………, data ……………

……………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta

………………………………………

Adres zamieszkania

​ProOptima Sp. z o.o. al. Daszyńskiego 12/13; 31-534 Kraków

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany/a ………………….. informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………… zawartej dnia ……………….

……………………………………..

czytelny podpis konsumenta

 1. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w szczególności:
 2. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – w podanym zakresie;
 3. w przypadku zmiany sposobu świadczenia Usług;
 4. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
 5. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 30-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie Serwisu przez okres co najmniej 30 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 6. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Usługobiorcy mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Usługobiorcy będą związani postanowieniami zmienionego Regulaminu.
 7. Usługobiorca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może uzyskać dostęp do tych procedur kontaktując się z powiatowymi (miejskimi) rzecznikami konsumentów, organizacjami społecznymi, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkimi Inspektorami Inspekcji Handlowej oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. W przypadku Usługobiorców niebędących konsumentami, sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z Regulaminem jest sąd właściwy dla siedziby ProOptima.
 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 10. Niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W odniesieniu do Usług, w przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z treścią regulaminów w nim wskazanych, pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu.
 11. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.
 12. Ostatnia zmiana Regulaminu: 24 październik 2022 r.

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY

Adres: ​ProOptima Sp. z o.o. al. Daszyńskiego 12/13; 31-534 Kraków

​KRS: 0000270594, NIP: 675 135 66 92, REGON: 120378754,

tel. (+48 ) 12 3577951

e-mail: biuro@prooptima.pl