regulamin szkoleń ProOptima - ProOptima - szkolenia, doradztwo
Home / regulamin szkoleń ProOptima

regulamin szkoleń ProOptima

Regulamin szkoleń organizowanych przez ProOptima Sp. z o.o.  z dnia 24.10.2022

 

ORGANIZATOR, POJĘCIA

 1. Szkolenia realizowane są̨ przez ProOptima Sp. z o.o.
 2. Siedziba: al. Daszyńskiego 12/13, 31-534 Kraków
 3. Słownik pojęć́:
 • Organizator – ProOptima Sp. z o.o. lub skrótowo ProOptima
 • Organizacja – przedsiębiorstwo lub instytucja zgłaszająca pracowników do udziału w szkoleniu
 • Uczestnik  – osoba fizyczna, która korzysta ze szkolenia, (sama zgłasza się do udziału w szkoleniu lub została oddelegowana przez Zamawiającego)
 • Zamawiający – przedsiębiorstwo lub instytucja zamawiająca szkolenie zamknięte lub zgłaszająca

 

INFORMACJE OGÓLNE

 1. ProOptima organizuje: Szkolenia otwarte – skierowane do wszystkich osób, które zgłaszane są przez przedsiębiorstwa lub zgłaszają się indywidualnie. Szkolenia zamknięte – organizowane na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, które kieruje uczestników. Szkolenie jest projektowane specjalnie uwzględniając potrzeby uczestników i organizacji.
 2. Szkolenia otwarte realizowane są według programu i zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie znajdującej się na stronie www.ProOptima.pl lub www.cem-prooptima.pl.
 3. Szkolenia zamknięte realizowane są na zasadach ustalonych z Zamawiającym na podstawie umowy lub zamówienia.
 4. Szkolenia dofinansowane realizowane są̨ według zasad określonych przez instytucje finansującą̨ , z którą zostaje podpisana umowa na realizację projektu. Zasady udziału w szkoleniach określa każdorazowo regulamin udziału w projekcie znajdujący się̨ na stronie internetowej projektu/biurze Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie.
 6. Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną znajduje się na stronie: https://prooptima.pl/regulamin-swiadczenia-uslug-droga-elektroniczna-w-serwisie-prooptima-pl-i-cem-prooptima-pl/

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Aktualna informacja o organizowanych przez ProOptima szkoleniach otwartych wraz z cenami, szkoleniach dofinansowanych /bezpłatnych publikowana jest na stronie internetowej www.ProOptima.pl oraz cem-prooptima.pl
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu otwartym jest: a) złożenie formularza elektronicznego, zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie ProOptima.pl lub/i www.cem-prooptima.pl lub w wersji elektronicznej na adres mailowy: biuro@ProOptima.pl lub na inny wskazany w zaproszeniu adres e-mailowy lub w wersji papierowej na adres Siedziby. Osoby fizyczne: z czytelnym podpisem Uczestnika Organizacje: z podpisem i pieczątką osoby kierującej b) dokonanie wpłaty po otrzymaniu Faktury VAT, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania faktury, z obowiązującą dla danego szkolenia stawką VAT.
 3. Do zgłoszonych Uczestników wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia do udziału w szkoleniu, z fakturą oraz ze szczegółami organizacyjnymi mailowo, na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.
 4. W przypadku szkoleń zamkniętych, Zamawiający zgłasza zapotrzebowanie na szkolenie telefonicznie lub mailowo. Po przeprowadzeniu analizy potrzeb szkoleniowych Zamawiający otrzymuje mailowo ofertę̨ (oferta zawiera m.in. program szkolenia, metodykę, informacje o trenerze, wycenę, zakres usług) a po jej zaakceptowaniu umowę lub zamówienie na zorganizowanie szkolenia. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest podpisanie umowy lub zlecenia przez Zamawiającego. Umowa określa warunki płatności oraz zakres usługi szkoleniowej.

REALIZACJA SZKOLEŃ OTWARTYCH

 1. Osoby zgłoszone na szkolenie otrzymują potwierdzenie szkolenia telefonicznie lub mailowo, na m.in. 7 dni przed planowanym szkoleniem.
 2. Organizator ma prawo przeprowadzić rozpoznanie oczekiwań Uczestników w formie: telefonicznej lub ankieta, aby jak najlepiej dopasować szkolenia do poziomu i oczekiwań uczestników. Informacje zbierane podczas rozpoznania potrzeb przekazywane są trenerowi.
 3. Szkolenia prowadzone są zróżnicowanymi metodami, w tym metodami aktywnymi dopasowanymi do specyfiki nauczania osób dorosłych, takie jak: wykład połączony z prezentacją, praktycznych przykładów, ćwiczeń́ indywidualnych i zespołowych, trening aktywizujący intelekt i emocje: ćwiczenia indywidualne i zespołowe, itp. oraz praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych. Wybór metodyki uzależniony jest od rodzaju szkolenia i realizacji założonych celów.
 4. Na koniec szkolenia Uczestnicy oceniają jakość szkolenia na podstawie ankiety, w której ocenie podlega: przygotowanie merytoryczne, sposób prezentacji, treść i jakość materiałów, forma prowadzenia zajęć, organizacja szkolenia.
 5. Na zakończenie szkolenia Uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończenia szkolenia jest uczestnictwo w min. 70% czasu trwania zajęć.
 6. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do punktualnego pojawienia się na szkoleniu, tj. godzina uwzględniona w ofercie.
 7. Nieobecność Uczestnika w trakcie szkolenia przez więcej niż 30% czasu zajęć skutkuje niewydaniem mu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
 8. Podczas szkolenia uczestnikom przysługują materiały szkoleniowe przygotowane przez Organizatora.
 9. Podczas szkolenia uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zasad BHP w miejscu szkolenia, w tym zapoznać się z instrukcją bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Rezygnacji bezkosztowej można dokonać na podstawie pisemnego zgłoszenia w terminie do 10 dni przed szkoleniem. Całość dokonanej wpłaty jest zwracana na konto.
 2. W przypadku braku zgłoszenia, rezygnacji lub też zgłoszenia rezygnacji w terminie krótszym niż 10 dni przed planowanym szkolenie lub też nieobecności osoby zgłoszonej na szkoleniu, Organizacja/ osoba fizyczna są zobowiązane pokryć 100% należności za szkolenie.
 3. Warunki rezygnacji ze szkolenia zamkniętego określa umowa lub zamówienie na zorganizowanie szkolenia podpisana przez Organizatora i Zamawiającego.

ODWOŁANIE LUB ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

 1. Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub dokonać zmiany terminu w przypadku zbyt małej liczby Uczestników (min. 6 osób) lub zaistnienia zdarzeń losowych.
 2. Organizator powiadamia o tym fakcie Uczestników wysyłając informację pocztą elektroniczną albo kontaktując się telefonicznie, zgodnie z przekazanymi danymi w formularzu zgłoszeniowym.
 3. W sytuacji odwołania szkolenia z powodu zbyt małej liczby Uczestników, Organizator w pierwszej kolejności wyznacza inny termin szkolenia i informuje o tym Uczestników. W sytuacji niemożliwości uczestniczenia w szkoleniu w terminie zastępczym, Organizator zobowiązuje się dokonać zwrotu zapłaconej kwoty za szkolenie, w terminie 7 dni od daty, w której Uczestnik poinformuje, iż nie może wziąć udziału w szkoleniu w terminie zastępczym, jeśli szkolenie w terminie zastępczym zostało zaproponowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleń otwartych oraz regulaminem szkoleń.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na stronie internetowej https://prooptima.pl/polityka-prywatnosci przez okres do 10 lat od zakończenia realizacji usługi lub do czasu zakończenia pracy w danej firmie lub do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

REKLAMACJA

 1. W przypadku braku satysfakcji z poziomu merytorycznego realizacji usługi Uczestnik ma prawo zgłosić reklamację w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia zakończenia usługi.
 2. Reklamacja o niezadowalającej jakości usługi powinna zawierać możliwie pełen opis i wyjaśnienia zastrzeżeń.
 3. Zgłoszona informacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania.
 4. Uczestnik w ramach gwarancji może otrzymać możliwość konsultacji indywidualnych lub propozycję ponownego udziału w zajęciach z tego samego zakresu szkolenia (do wykorzystania w określonym czasie).