Agile Development

Adaptacyjne zarządzanie projektami

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności związanych z wykorzystaniem zasad Agile Project Management (Adaptacyjnego Zarządzania Projektami). Zwinność w proponowanym szkoleniu jest rozumiana, jako skuteczne wdrażanie produktów i usług przynoszących wymierną wartość biznesową.

Warsztat oparty jest na holistycznym podejściu obejmującym: poziom nowych wymagań rynku, kluczowe pojęcia Lean & Agile & Design Thinking, najlepsze praktyki oraz eliminacji zagrożeń wynikającymi ze zmian podejścia.

Uczestnicy szkolenia zdobędą intensywną wiedzę, poznają najczęściej stosowane narzędzia, metodyki i techniki, które mają na celu zwiększenie dostarczanej wartości biznesowej w realizowanych projektach. Iteracyjne i przyrostowe (Agile) wytwarzanie rozwiązań, szybka weryfikacja koncepcji, tworzenie minimalnego produktu (MVP) to odpowiedź na tempo zmian na rynku, nowe potrzeby klienta i zmieniającą się konkurencję.

Wiedza metodyczna oraz wynikająca z doświadczeń wielu firm zostanie uzupełniona praktycznym tworzeniem modelu realizacji i komunikacji w konkretnym projekcie oraz tworzeniem praktycznego ‘przewodnika’ bycia zwinnym (Agile) wykorzystując autorski model AGILE. BIG PICTURE GUIDE, który może być łatwo zastosowany w rzeczywistej realizacji projektu. Warsztaty są wprowadzeniem do nowego podejścia, ról i kompetencji i stanowią podstawę do dalszego zdobywania wiedzy oraz nowych doświadczeń i zastosowania w tworzeniu ram i realizacji projektu.

Agile Development - zarządzanie projektami

Szkolenie odpowiada na pytania:

 • Jak wytwarzać innowacyjne produkty, czyli jakie zasady i metody projektowe pomagają tworzyć innowacyjne produkty i szybko je weryfikować?
 • Jak korzystać z doświadczeń, czyli jak wdrożyć mechanizm ciągłego doskonalenia produktu i pracy zespołu?
 • Jak wdrożyć i utrzymać zwinną pracę, czyli jak utrzymać dyscyplinę pracy zespołu i ramy działania?
 • Jak korzystając z modelowania (wizja, mapa, persona) projektować rozwiązania?
 • Jak doskonalić produkt, czyli iteracyjne i przyrostowe tworzenie wizji i mapy produktu?
 • Jak stworzyć interdyscyplinarny zespół projektowy, czyli ramy, role i odpowiedzialności w pracy zwinnej?
 • Jak zdążyć przed konkurencją, czyli jak wytworzyć minimalny produkt (MVP), wykorzystać ograniczenia czasu i funduszy?


Tematyka: 

 • Lean & Agile & Design Thinking jako odpowiedź na zmiany na rynku
 • Koncepcja zwinnej firmy. Pryncypia i zasady Lean&Agile &Design Thinking.
 • Zarządzanie i monitorowanie postępu prac w projekcie adaptacyjnym.
 • Wizja produktu, mapa produktu, zakres iteracji.
 • Organizacja pracy zwinnego zespołu projektowego. SCRUM i KANBAN.

Czas trwania szkolenia: 2 dni