Stres i wypalenie zawodowe

Jak sobie radzić w stresującym środowisku?

Dążenie do maksymalizacji efektywności pracy w wielu firmach przybrało formę nadmiernej eksploatacji pracowników, której efektami są stres i wypalenie zawodowe. Pracownicy nie zawsze wiedzą jednak, w jaki sposób stres oddziałuje na ich funkcjonowanie w życiu zawodowym i prywatnym. Nie rozumiejąc istoty problemu, nie są skuteczni w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu?

Szkolenie przygotowane jest w celu wzmocnienia uczestników w efektywnym radzeniu sobie ze stresem i profilaktyki wypalenia zawodowego. W pierwszym module uczestnicy dokonują charakterystyki zjawiska, pokazując wielkowymiarowość oddziaływania stresu na nasze funkcjonowanie. Ta część szkolenia pozwala dostrzec różnorodność stresorów i reakcji, jakie powodują. Moduł ten stanowi preludium do wprowadzenia w tematykę indywidualnych wzorców reakcji na stres. Uczestnicy analizują własne indywidualne wzorce, będące konsekwencją cech osobowościowych, jak również właściwości własnego organizmu.

Szkolenie z wypalenia zawodowego

Kluczowym elementem szkolenia jest moduł poświęcony charakterystyce i wypróbowaniu wybranych technik radzenia sobie ze stresem. Uczestnicy, rozwijając własne kompetencje w zakresie radzenia sobie ze stresem, mają możliwość dostrzec te, które są dla nich optymalne.

Podsumowaniem szkolenia jest moduł poświęcony profilaktyce wypalenia zawodowego. W module tym uczestnicy diagnozują czynniki sprzyjające wypaleniu zawodowemu, jego pierwsze objawy oraz możliwe metody przeciwdziałania.
 
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:

 • Nabędą umiejętność dokonania indywidualnej oceny sytuacji powodujących zwiększone napięcie, dezorganizujących działanie własne i innych osób.
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności kontroli własnych reakcji w sytuacjach nagłego stresu.
 • Zdobędą wiedzę dotyczącą charakterystyki powstania wypalenia zawodowego i sposobów zapobiegania mu.

Cele szkolenia:

 • Określenie indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem.
 • Poznanie metod krótkotrwałego radzenia sobie ze stresem oraz długofalowych technik budujących odporność.
 • Przygotowanie działań profilaktycznych i określenie metod wprowadzania tych zmian.


Tematyka:

 • Czym jest stres – definicje
 • Charakterystyczne reakcje człowieka w sytuacjach trudnych
 • Stres negatywny i pozytywny
 • Objawy stresu
 • Natura i oddziaływanie stresu
 • Stres związany z pracą i organizacją
 • Optymalny poziom stresu jako stan oczekiwany
 • Wpływ osobowości na przyjmowanie stresu
 • Wzór zachowania A, B i C
 • Preferowany styl radzenia sobie ze stresem
 • Analiza własnego sposobu funkcjonowania
 • Stres generowany wewnętrznie
 • Obserwacja własnej reakcji stresowej
 • Sprzężenie zwrotne i informacja zwrotna
 • Długoterminowe strategie redukcji stresu
 • Systematyczna relaksacja i korzyści z niej płynące
 • Kształtowanie odporności psychicznej
 • Analiza metod radzenia sobie ze stresem
 • Tu i teraz – metody krótkotrwałe w radzeniu sobie ze stresem
 • Praca w perspektywie długofalowej
 • Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
 • Pierwsze objawy wypalenia
 • Konsekwencje wypalenia zawodowego dla organizacji
 • Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu

Czas trwania: 1-2 dni szkoleniowe