Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Budowanie procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

Zjawiska mobbingu i dyskryminacji nie są nowe w środowisku pracy, ale dopiero od niedawna wzbudzają emocje opinii publicznej. Warto przyjrzeć się im bez szukania sensacji i dobrze zrozumieć rządzące nimi mechanizmy. Dopiero wtedy będzie można im właściwie przeciwdziałać.

Głównym celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do rozpoznawania i rozróżniania patologicznych zjawisk w organizacji, takich jak mobbing i dyskryminacja. W trakcie szkolenia uczestnicy nie tylko definiują patologiczne zjawiska w organizacji, lecz jednocześnie uczą się je diagnozować oraz poznają ich szeroki kontekst.

Ważnym elementem szkolenia jest moduł poświęcony metodom reagowania i przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji. W jego trakcie uczestnicy wypracowują indywidualne i zespołowe metody profilaktyki i przeciwdziałania mobbingowi.

Drugim, równie ważnym obszarem szkolenia jest wzmocnienie kompetencji w zakresie budowania i wdrażania procedur antymobbingowych. Ich celem jest nie tylko minimalizowanie przestrzeni dla mobbingu w firmie, ale i zaprezentowanie procedur i rozwiązań pozwalających na realne działanie pracownika i pracodawcy w organizacji. W tej części szkolenia uczestnicy wypracowują rozwiązania, które pozwalają na bezpośredni transfer wzorców dobrych praktyk do własnej organizacji.

  Uczestnicy szkolenia zyskają:

 • przygotowanie do rozpoznawania i rozróżniania patologicznych zjawisk w organizacji, takich jak mobbing i dyskryminacja,
 • wzmocnienie kompetencji w zakresie radzenia sobie oraz przygotowanie do budowania i wdrażania procedur antymobbingowych.
   

 Cele szkolenia:

 • Wzmacnianie świadomości znaczenia negatywnego wpływu nierównego traktowania oraz mobbingu na efektywność organizacji.
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań i sytuacji mających znamiona dyskryminacji, molestowania i mobbingu w różnych sytuacjach zawodowych.
 • Wypracowywanie algorytmów zachowań i działań ułatwiających kształtowanie zdrowych relacji zawodowych.
 • Przygotowanie do budowania, wdrażania, realizacji i modyfikacji procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych przez organizację.

Tematyka:

 • Obowiązki i przywileje pracownika i pracodawcy
 • Łatwość uruchamia stereotypów
 • Definicje potoczne i społeczny odbiór ogranizacji oskarzonej o mobbing i dyskryminację
 • Postawa pracodawcy w profilaktyce, przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu sytuacji mobbingowych
 • Prawo pracy a potoczne rozumienie dyskryminacji i mobbingu
 • Rozróżnienie zjawiska dyskryminacji, molestowania i mobbingu
 • Koszty nierównego traktowania i mobbingu
 • Poza kontrolą: od konfliktu po mobbing
 • Fałszywe oskarżenia i pracownicy sabotażysci
 • Diagnoza postaw ludzi w organizacji: kim jest mobber, a kim jego ofiara?
 • Czynniki inicjujące powstawanie patologii w organizacji
 • Profesjonalizacja procesów w firmie; unikanie oskarżenia o nierówne traktowanie (dyskryminację)
 • Diagnoza sytuacji konfliktowej i mobbigowej
 • Narastanie konfliktu i jego przekształcanie się w kierunku mobbingu
 • Indywidualne metody przeciwdziałania mobbingowi
 • Znaczenie działań podejmowanych przez zespół
 • Przestrzeń tworzona przez managera (kierownika) oraz profilaktyka mobbingu i dyskryminacji
 • Przełożenie prawa na praktykę zarządzania
 • Procedury i rozwiązania systemowe
 • Analiza rozwiazań związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi i dyskryminacji w kontekście własnej organizacji
 • Korzysci procedur antymobbingowych i antydyskryminacyjnych

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe