Zapobieganie mobbingowi - aspekty prawne

Warsztaty dla komisji antymobbingowych i specjalistów HR

Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. W przypadku procesu przed Sądem Pracy, pracodawca będzie musiał wykazać, że podejmował faktyczne i skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie niedozwolonym praktykom. Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika. Zapobieganie nierównemu traktowaniu w miejscu pracy to rozwiązanie znacznie mniej kosztowne, niż uporanie się z jego negatywnymi skutkami dla firmy oraz poszkodowanych pracowników.
 
Skutecznym sposobem zminimalizowanie ryzyka ich wystąpienia jest wdrożenie wewnętrznej procedury zgłaszania i wyjaśniania niepożądanych zachowań, a w większych firmach powołanie stałej Komisji Antymobbingowej.
 
Dzięki temu szkoleniu uczestnicy:

 • Nauczą się rozpoznawać różne typy niepożądanych zachowań zdefiniowanych w Kodeksie Pracy
 • Poznają zasady wyjaśniania zgłoszonych przypadków dyskryminacji, mobbingu lub molestowania
 • Dowiedzą się jak prowadzić skuteczne działania profilaktyczne w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia niewłaściwych praktyk w firmie

Cele szkolenia:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. obowiązków pracodawcy w zakresie przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy;
 • Przygotowanie członków komisji antymobbingowych do pełnionej roli, zasad prowadzenia działań profilaktycznych oraz postępowań mediacyjnych i wyjaśniających w przypadku zgłoszenia dyskryminacji, mobbingu lub molestowania;
 • Przedstawienie zasad prowadzenia skutecznej polityki prezencyjnej oraz omówienie zastosowania jej poszczególnych elementów.

 
Tematyka:

 • Równe traktowanie w zatrudnieniu – obowiązki pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników
 • Zgodność z prawem Unii Europejskiej – równe traktowanie niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia
 • Katalog niedozwolonych praktyk oraz minimalizowanie ryzyka ich wystąpienia – różne formy dyskryminacji, molestowanie (nękanie), molestowanie seksualne
 • Prawa osoby dyskryminowanej
 • Mobbing – kryteria, rodzaje, przykłady
 • Ryzyko wystąpienia mobbingu – specyfika środowiska pracy, kultura organizacyjna, konflikty, cechy mobbera i ofiary
 • Co jest a co nie jest mobbingiem – przykłady i orzecznictwo sądowe
 • Prawa ofiary mobbingu i obowiązki pracodawcy
 • Skuteczne działania prewencyjne - elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie (m.in. pisemna procedura wewnętrzna i jej zakres, szkolenia, komisja antymobbingowa)
 • Zadania komisji antymobbingowej – m.in. zasady analizy skarg, różnice dowodowe, prowadzenie mediacji pracowniczych
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu – m.in. procedura, dobór świadków, analiza dowodów, opracowanie protokołu z postępowania

Czas trwania: 2 dni szkoleniowe