Polityka prywatności

 1. Postanowienia Ogólne
  1. Strony internetowe prooptima.pl, cem-prooptima.pl, wskazniklojalnosci.pl są prowadzone przez firmę ProOptima Sp. z o.o. al. Daszyńskiego 12/13; 31-534 Kraków. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS: 0000270594, NIP: 675 135 66 92, REGON: 120378754, (dalej: „Administrator”). Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej: „RODO”).
  2. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: „Polityka”) dotyczy użytkowników, czyli odwiedzających strony internetowe ProOptima, zwanych dalej razem „Użytkownikami” lub każdy z osobna „Użytkownikiem”.
  3. Administrator w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez strony edukuje i umożliwia Użytkownikom możliwość kontaktu z firmą, a docelowo zakupienia „Usług”.
  4. Z Administratorem można kontaktować się listownie pod adresem al. Daszyńskiego 12/13; 31-534 Kraków Kraków lub mailowo na adres dane.osobowe@prooptima.pl
  5. „Strona trzecia” – strona trzecia w rozumieniu RODO.
  6. „Dane osobowe” – dane osobowe w rozumieniu RODO, zebrane przez Administratora.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych
  1. Użytkownik w celu skorzystania z Usług Administratora lub w toku prowadzenia korespondencji z Administratorem może podawać Dane osobowe.
  2. Podanie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak konieczne do korzystania z Usług Administratora.
  3. Wszystkie Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi przez prawo polskie i europejskie, w szczególności RODO.
  4. Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Stronie trzeciej na podstawie zawartej z nią umowy (dalej: „Podmiot współpracujący”). Administrator dołoży wszelkich starań, aby zawierać umowy wyłącznie z podmiotami, które oferują odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych, zgodny z RODO.
  5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby odpowiednio zabezpieczyć przekazywane dane osobowe, zgodnie z art. 46 RODO.
  6. Podmiotem współpracującym będą m.in.: podmioty zapewniające hosting stron i dotczy, dostawcy narzędzi analitycznych, wspierających sprzedaż, obsługę klienta, działania marketingowe i edukacyjne, biuro księgowe i kadrowe i inni współpracownicy Administratora.
  7. Dane osobowe Użytkowników pozostawiane na stronach internetowych oraz te pozyskiwane w kontakcie mailowym i telefonicznym są przetwarzane w celach:
   1. świadczenia przez Administratora Usług na rzecz Użytkownika, w tym m.in. badania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, edukacji, obsługi zapytań i reklamacji, wysyłania Użytkownikowi informacji drogą elektroniczną o statusie Usługi, zmianach oferty, Regulaminu, Polityki i o innych istotnych zmianach wpływających na świadczone Usługi, na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. marketingu bezpośredniego Administratora, w tym m.in. przesyłania informacji handlowych drogą tradycyjną i elektroniczną, informacji edukacyjnej dotyczącej realizowanych usług rozwojowych, wiadomości o nowych materiałach, treściach i szkoleniach, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   3. statystycznych i technicznych, m.in. w postaci logów serwerowych, wpisów w bazach danych Administratora i Stron trzecich, itd., na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; Zbierane dane:
   4. profilowania, m.in. przez użycie narzędzi dostarczanych przez Strony trzecie, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
  8. Dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
  9. Dane osobowe przetwarzane są:
   1. Tak długo, jak Użytkownik jest klientem Administratora lub czasu odwołania zgody,
   2. Dane wynikające bezpośrednio ze zobowiązań podatkowych Administratora zgodnie z art. 86 § 1 Ordynacji Podatkowej.
  10. Użytkownik ma prawo żądać dostępu do Danych osobowych, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia lub ograniczenia dostępu do Danych osobowych.
  11. Administrator ma możliwość odmowy usunięcia niektórych Danych osobowych, jeśli odmowa taka byłaby spowodowana koniecznością wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. d) RODO. Administrator poinformuje niezwłocznie Użytkownika o zaistniałym fakcie.
  12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Pliki cookies
  1. Administrator używa w swojej działalności plików zwanych cookies (dalej: „Cookies”) w celu dostosowania swoich usług oraz treści zamieszczonych na stronie do indywidualnych potrzeb Użytkowników i mierzenia ich zainteresowania.
  2. Stronami trzecimi, które dodatkowo mogą zamieszczać na Urządzeniu Użytkownika Cookies są:
   1. Google; polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy,
   2. Facebook; polityka prywatności: https://www.facebook.com/privacy/explanation,
   3. Microsoft; polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement,
   4. LinkedIn; polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy,
   5. SalesManago; polityka prywatności: https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
  3. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane są przetwarzane w celach:
   1. świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika usług szkoleniowych i doradczych, w tym edukacji na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   2. marketingu bezpośredniego, w szczególności w emitowaniu reklam w serwisach Podmiotów Trzecich, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   3. statystycznych i technicznych, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
   4. profilowania, w szczególności do automatyzacji procesów sprzedaży i obsługi klienta, na mocy art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Użytkownik ma prawo wyłączyć na swoim komputerze, tablecie, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu przy pomocy którego Użytkownik łączy się z internetem (dalej: „Urządzenie”) funkcje przyjmowania Cookies. Sposoby na wyłączenie Cookies:
  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  3. Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history
  5. Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Tomasz Kras

Prezes ProOptima Sp. z o.o.