Dofinansowane szkolenia i doradztwo dzięki środkom krajowym i UE

Bony rozwojowe
szkolenia dotowane
szkolenia z dotacją
dofinansowanie
dotatcje
tomasz.kras
Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy z PARP z ProOptima

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy z PARP

Największym operatorem, finansującym rozwój jest PARP

Zdobądź środki na projektowanie i wdrażanie nowych produktów, sfinansuj innowacje, otwórz biznes lub zwiększ skalę jego działania.

Znajdź dofinansowanie dla swojej firmy z PARP

https://www.parp.gov.pl/component/grants/?sort=default&term%5B%5D=1&text_search=

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bII9aTUzWq4GVCfTy3bzxJIIp8fSrsvAKOiS7QzLmUQ/edit#gid=0

Zestawienie programów regionalnych i operatorów wg województw

 

Rozwój firmy z dotacją

Organizacje uczące się osiągają lepsze wyniki oraz nieustannie ewoluują, zdobywając coraz lepszą pozycję na rynku.

Jeśli, jako menedżer lub HRowiec, chcesz inwestować w rozwój swojej działalności? Poszerzaj swoją wiedzę, a także postaw na podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Dowiedz się, jak uzyskać dofinansowanie na szkolenia dla firm!

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR) – ProOptima od samego początku istnienia bazy w niej działa i realizuje szkolenia i doradztwo z dotacją.

Dla kogo: Przedsiębiorstwa należące do sektora MŚP (mikro, małe, średnie)

Kto może brać udział w usługach: Kadra zarządzająca i pracownicy.

Na co można wykorzystać dotacje: W ramach Bazy Usług Rozwojowych można dofinansować usługi mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności albo kompetencji społecznych przedsiębiorców i ich pracowników, w tym prowadzące do zdobycia kwalifikacji. Są to w szczególności usługi szkoleniowe i doradcze.

Jaki % dofinansowania najczęściej można uzyskać? :

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw,
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%,
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%.

Ile:

 • Maksymalnie 100.000 zł dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo, w ramach jednego projektu.
 • Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika maks. 7.500 zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 5.000 zł. W odniesieniu do usługi szkoleniowej kwota dotyczy jednej usługi rozwojowej dla pojedynczego uczestnika usługi. W odniesieniu do usługi doradczej kwota dotyczy całości usługi rozwojowej.

ProOptima może być realizatorem wsparcia szkoleniowego z dotacją dla Ciebie

Stosujemy standardy SUS.20 i dbamy o skuteczność działań rozwojowych. Potwierdzeniem jest certyfikat przyznawany przez DEKRA

Certyfikat-SUS-2.0-ProOptima-2022-2025 potwierdzający jakość usług szkoleniowych i dorarczych

Interesuje Cię szkolenie lub doradztwo z dotacją?

Napisz do nas a sprawdzimy jakie są możliwości w Twoim województwie!

Małopolska - Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa

Rusza projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”!

Przez następne trzy lata Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie projekt, którego budżet  wynosi  aż  61 500 000 PLN. Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z siedzibą, filią na terenie podregionu krakowskiego (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) wraz z m. Kraków.

Projekt w swoich założeniach ma objąć pomocą aż 1 900 przedsiębiorstw i pracowników (łącznie 7 055 osób).

Wartość jednego  bonu – 90 zł, wysokość dofinansowania 50 lub 80% wartości bonu. Pierwszy nabór już pod koniec pierwszego kwartału 2024.

Podobne projekty będą ruszać także dla pozostałych subregionów:

Planowany start naboru w zależności od subregionu w terminie od lutego do marca 2024.

Łódzkie - Bon - Apetyt na rozwój 2 w województwie łódzkim

Projekt zakłada udzielenie wsparcia w formie dofinansowania do usług rozwojowych tj. usług szkoleniowych, usług doradczych oraz studiów podyplomowych w formie przyznania bonów rozwojowych dostępnych w ofercie Bazy usług rozwojowych (BUR), prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji. 

Projekt realizowany od 01.01.2024 roku do 28.02.2027 roku.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw, pracodawców i ich pracowników, którzy posiadają siedzibę firmy na terenie województwa łódzkiego. Zaplanowano objęcie wsparciem co najmniej 600 uczestników instytucjonalnych oraz ich min. 2400 pracowników. 

Kwota wsparcia przypadająca na jednego pracownika wynosi 7.600,00 zł (z uwzględnieniem wymaganego wkładu własnego). Poziom dofinansowania w ramach projektu dla poszczególnej grupy docelowej wynosi:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 85% kosztów usługi rozwojowej
 • dla pracodawców niebędących jednostkami sektora finansów publicznych – 85% kosztów usługi rozwojowej
 • dla średnich przedsiębiorstw – 60% kosztów usługi rozwojowej
 • dla dużych przedsiębiorstw – 50% kosztów usługi rozwojowej
 • dla pozostałych pracodawców – 50% kosztów usługi rozwojowej
Każdy podmiot z grupy docelowej może korzystać ze wsparcia wielokrotnie pod warunkiem, że wartość na jednego pracownika nie przekroczy określonej kwoty wsparcia (7.600,00 zł).
Więcej na: https://bon2.larr.pl/#udzial

Wielkopolska - Wielkopolskie działania rozwojowe

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-wielkopolskie

 

WARP realizuje projekt podniesienia kompetencji i kwalifikacji  przedsiębiorców  z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz ich pracowników,  a także innych pracodawców oraz ich pracowników, zlokalizowanych na terenie: Miasto Poznań, powiat poznański, średzki, śremski, obornicki i szamotulski (subregion poznański), w tym przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne, poprzez udział w usługach rozwojowych.

W szczególności celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MMŚP  oraz u innych pracodawców w zakresie kwalifikacji wpisanych do ZRK, wsparcie firm działających lub planujących działać w obszarach regionalnych i podregionalnych inteligentnych specjalizacji (SMART), pracowników w wieku 50+ oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i ich pracowników.

Projekt realizowany będzie z uwzględnieniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zakłada dostępność wsparcia dla os. niepełnosprawnych i opiekujących się dziećmi.

Okres realizacji projektu:  02.01.2024 – 31.12.2028 rok

Kwota dofinansowania: 67 438 896,00 zł

Całkowita wartość projektu: 96 341 280,00 zł

Maksymalny poziom wsparcia wynosi 70% ceny usługi rozwojowej

Pomoc udzielana jest wyłącznie  w ramach pomocy de minimis

W ramach projektu zaplanowano osiągnięcie:

– wskaźników produktu, w wartościach co najmniej: 

 1. Liczba pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługą rozwojową: 14 700 osób (7056 K/7644 M)
 2. Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym spółdzielni i przedsiębiorstw społecznych) objętych usługami rozwojowymi: 4900 przedsiębiorstw
 3. Liczba pracowników dużych przedsiębiorstw objętych usługą rozwojową :50 osób (24K/26M)
 4. Liczba dużych przedsiębiorstw objętych usługami rozwojowymi: 5.

Więcej na: http://warp.org.pl/dotacje/przedsiebiorca/uslugi-rozwojowe-dla-twojego-biznesu/informacje-projektowe/

Dolny Śląsk - Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm

Więcej na:

Podkarpackie - Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników na podkarpaciu

Rozwój kwalifikacji i kompetencji pracowników MŚP oraz innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami w subregionie rzeszowskim

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności regionu poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji pracodawców i ich pracowników oraz przedsiębiorstw społecznych z subregionu rzeszowskiego.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe, które są dostępne wyłącznie w Bazie Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).  

Projekt przewiduje, że ze wsparcia skorzysta co najmniej 918 przedsiębiorstw i pracodawców oraz 2756 pracowników. Po opuszczeniu programu co najmniej 1930 uczestników uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje. 

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa MŚP oraz pracodawcy posiadające/y swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego oraz pracownicy tych podmiotów. 

Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 90 dni licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (nie dotyczy podmiotów nowopowstałych). 

Obszar realizacji projektu to miasto Rzeszów oraz powiaty: rzeszowski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski.  

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2027

Wartość ogółem projektu wynosi 34 123 171,64 zł.
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 22 905 726,51 zł. 

Więcej na: https://rarr.rzeszow.pl/projekty/generator-kompetencji-30/

 

SK – program wsparcia podkarpackich pracodawców i pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji w ramach PSF dla powiatów: miasto Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze FEPK.07.09-IP.01-0016/23 pod tytułem „SK – program wsparcia podkarpackich pracodawców i pracowników w podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji w ramach PSF dla powiatów: miasto Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, strzyżowskiego” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet 7 FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian Działanie FEPK.07.09 Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadr.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

 • Wartość projektu: 16 581 114,00 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 14 093 946,00 zł
 • Beneficjent: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów
 • Czas trwania: 01.03.2024 r. do 28.02.2027 r.

Więcej: https://programsk.stawil.pl/index.php/pl/o-projekcie-programsk

Opolskie - Kształcenie Ustawiczne w województwie opolskim

Cel projektu: Głównym celem jest udzielenie dofinansowania do usług rozwojowych, czego efektem będzie nabycie do 31 lipca 2025 roku przez 2115 osób (K: 1 058 M: 1 057), które zamieszkują, uczą się lub pracują w myśl Kodeksu Cywilnego na terenie województwa opolskiego kwalifikacji lub kompetencji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy.

Ponadto w projekcie przewidziano działania świadomościowe i obsługę merytoryczną projektu.

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach programu Kształcenie Ustawiczne. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Opolskiego na lata 2021-2027.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi do 9,5 tys. zł na osobę co może stanowić aż 85% kwoty danej usługi.  

 • Wartość projektu: 33 123 754,95 zł
 • Wartość  EFS +: 25 956 987,06  zł

Więcej na: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/bur-psf-opolskie