Zarządzanie projektami

Jak zwiększyć efektywność funkcjonowania Firmy poprzez usprawnienie zarządzania projektami?

Właściciele firm, kierownicy i członkowie zespołów projektowych, kadra średniego szczebla często nie mają świadomości, że zarządzają projektami. Ale właśnie tak można zdefiniować ich rolę w firmie. Szkolenie to jest dedykowane szczególnie dla osób wchodzących w tematykę – ponieważ porusza najważniejsze pojęcia z zakresu zarządzania projektami poparte praktycznymi zastosowaniami i przykładami. Osobom, które już zarządzają projektami pomoże uporządkować wiedzę i poznać ciekawe przykłady jej zastosowania. W tematykę wplecione są też wątki oryginalne (zastosowanie analizy BAR-AAR w zespołach projektowych), które będą ciekawostką również dla znawców tematu.

Szkolenie zarządzanie projektami

Na szkoleniu:

 • Nie pokazujemy jedynej słusznej drogi, a dajemy narzędzia, które można wykorzystać.
 •  Pokazujemy jak zastosować przydatne narzędzia - eklektycznie.
 •  Prowadzenie oparte jest nie o suchą wiedzę teoretyczną, a o praktykę i doświadczenia ze zrealizowanych i zamkniętych projektów.
 •  Zamiast wykazu przeprowadzonych szkoleń – możemy przedstawić wykaz zrealizowanych projektów.
 •  Łączymy to, co najlepsze w różnych metodykach, ze zdrowym rozsądkiem, popartym najnowszą biznesową wiedzą.
 •  Pokazujemy najnowsze trendy w zarządzaniu, które ktoś już przetestował, adaptując je do środowiska projektowego w naszym rodzimym otoczeniu
 •  Przedstawione przykłady są efektem ciągłego uczenia się i praktycznego eksperymentowania.

Czego nauczą się uczestnicy?

 •  Wiedza - Uczestnik:
  •  Wie czym jest projekt,
  •  Zna cykl życia projektu,
  •  Zna techniki planowania, które pozwalają efektywnie wykorzystać czas i zasoby,
  •  Zna macierz odpowiedzialności i macierz RACI,
  •  Zna metody zarządzanie ryzykiem, jakością i dostawami,
  •  Zna zasady sprawozdawczości i monitorowania projektu oraz oceny jego wykonania.
 •  Umiejętności - Uczestnik:
  •  Umie zaplanować projekt,
  •  Umie przygotować dokumentację projektu, kartę projektu,
  •  Umie prawidłowo wyznaczyć cele projektu zgodnie z zasadą SMART,
  •  Umie zarządzać kosztami i harmonogramem projektu,
  •  Umie wykorzystać metodę ścieżki krytycznej do zoptymalizowania przebiegu projektu,
  •  Umie wykorzystać szereg przydatnych narządzi z różnych metodyk adekwatnie dobierając je do sytuacji firmy specyfiki branży.
 •  Postawy - Uczestnik:
  •  Podejmuje refleksję nad wartością danego projektu w kontekście realizacji strategii całej firmy. (Jest bardzo istotne, czy realizacja danego projektu jest ‘dobrem samym w sobie’, czy też wpisuje się w wyznaczoną strategię firmy),
  •  Umie odnieść swoją rolę do roli Zarządu firmy, 
  •  Rozumie swój styl przywódczy (jako szefa projektu) oraz podejmuje refleksję nad tym, jakie sposoby zarządzania są najlepiej dopasowane do specyfiki jego zespołu projektowego.


Tematyka: 

 • Obowiązki kierownika projektu.
 • Cykl życia projektu i najważniejsze procesy w projekcie.
 • Kluczowi interesariusze projektu.
 • Ocena potrzeb, decyzja o wyborze projektów do realizacji.
 • Formułowanie celów zgodnie z zasadą SMART. 
 • Wstępna dokumentacja projektu obejmująca wymagania z nim związane.
 • Struktura Podziału Prac (WBS – Work Breakdown Structure).
 • Macierz odpowiedzialności a Macierz RACI.
 • Planowanie zasobów, zamówień, komunikacji i jakości.
 • Przegląd BAR.
 • Harmonogram projektu.
 • Diagramy sieciowe – metoda ścieżki krytycznej.
 • Planowanie zarządzania ryzykiem. 
 • Sprawozdawczość.
 • Monitorowanie projektu.
 • Ocena wykonania projektu. 
 • Dobór i zarządzanie zespołem projektowym.
 • Jak być skutecznym szefem zespołu projektowego? Jak wychowywać szefów projektów w organizacji? 
 • Przywództwo w zarządzaniu macierzowym.
 • Zarządzanie dostawcami w projekcie. 
 • Zarządzanie kosztami.
 • Weryfikacja wyników.
 • Odbiór projektu.
 • Formalne zamknięcie projektu.
 • Zarządzanie wiedzą i przekazanie wyciągniętych wniosków do przyszłych projektów. 
 • Elementy zarządzania portfelem projektów.
 • Model PPM.
 • Analiza wybranych metodyk – do uzgodnienia w zależności od oczekiwań:
  • PMI / PMBOK 
  • PRINCE2 
  • SIX sigma.

Czas trwania szkolenia: 2 dni